Close

02/05/2017

Koha për t’u përshtatur me ndryshimet

Koha për t’u përshtatur me ndryshimet

Me globalizimin dhe ndryshimet e vazhdueshme në mjedisin socio-ekonomik, në të cilin bizneset ushtrojnë aktivitetin e tyre, Standardet e Sistemeve të Menaxhimit kanë nevojë të përditësohen në mënyrë të vazhdueshme. Organizata Ndërkombëtare ISO e planifikon këtë përditësim, dhe gjatë vitit 2015 ky proces u finalizua me rishikimin e Standardeve të Menaxhimit të Cilësisë dhe Mjedisit.

EQSC në bashkëpunim me partnerin e saj Quality Austria, organizoi Trajnim mbi kërkesat e ISO 9001: 2015 dhe ISO 14001: 2015, përkatësisht standardet e cilësisë dhe Menaxhimit të Mjedisit Sistemit. Ky trajnim u organizua nga datat 21-26 Nëntor, dhe përveç auditorëve të EQSC ishin të pranishëm dhe personel i disa shqiptare kompanive lider në sektorët e tyre të aktivitetit.

Njohuritë mbi ndryshimet e standardeve janë të nevojshme për auditorët dhe personelin e kompanive, pasi standardet e reja janë më të fokusuar në performancën e Sistemit.

Ndryshimet kryesore

Të dy standardet e rishikuar ndjekin të njëjtën strukturë sipas Aneksit SL, me të njëjtat terma dhe përkufizime si dhe mjaft standarde të tjera të Sistemeve të Menaxhimit. Ky ndryshim është shumë i dobishëm për ato organizata që zgjedhin për të zbatuar një Sistem të vetëm të Menaxhimit (ndonjëherë i quajtur “i integruar”) që plotëson kërkesat e dy ose më shumë standardeve të Sistemeve të Menaxhimit të njëjtën kohë.

ISO 9001: 2015 është rishikuar në një formë që të ngjasojë më pak urdhërues se versioni i mëparshëm, për ti dhënë mundësi organizatës/biznesit ta përshtatë standardin më mirë brenda proceseve të tij. Kjo është arritur duke kombinuar orientimin drejt proceseve të organizatës, me të menduarit bazuar në vlerësimin e rrezikut (risk-based thinking), dhe duke zbatuar ciklin Planifiko-Realizo-Kontrollo-Vepro, në të gjitha nivelet në organizatë.

Ndërsa ISO 14001: 2015, është më tepër i fokusuar te udhëheqja dhe te mënyra e të menduarit bazuar në Ciklin e Jetës, gjatë shqyrtimit të aspekteve mjedisore.

Çfarë ndryshimesh reflektohen në procesin e auditimit?

Në bazë të ndryshimeve të mësipërme, në qendër të procesit të auditimit do të jetë qasja ndaj procesit dhe integrimit real të kërkesave të standardeve me aktivitetet e organizatës. Sistemet e Menaxhimit nuk duhet të vlerësohen si të ndara nga aktivitetet dhe proceset e përgjithshme të kompanive, por më tepër si një pjesë përbërëse e tyre.

Trajnimi është pjesë e grupit të plotë të trajnimeve për rritjen e kompetencës së auditorëve, prej mbi 7 javësh, që do të vazhdojë edhe gjatë vitit 2017. Përveç aspekteve teorike, gjatë trajnimit nuk mungon puna në grup dhe shkëmbimi i eksperiencës për ti sjellë kërkesat e standardit në formë sa më praktike dhe lehtësisht të kuptueshme pranë të gjithë pjesëmarrësve.

Trajnimi i radhës i planifikuar organizohet mbi Kërkesat e Sistemit të Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë si dhe Sistemet e Integruar të Menaxhimit – L egjislacioni për Sigurinë në Punë dhe Legjislacioni për Mjedisin, gjatë 24-28 janar 2017.

Këto trajnime EQSC i ofron edhe për të gjitha palët e interesuara në përmirësimin e kompetencës së personelit të tyre.

Për më tepër kontaktoni: info@eqsc-cert.com