Close

Rreth nesh

Kush është EQSC?

EQSC është një organizëm certifikimi kompetent në fushën e vlerësimit të konformitetit, i cili operon nëpërmjet personelit profesionist në disa sektorë të biznesit privat dhe atij publik.

Themeluar nga një grup profesionistësh me eksperienca të spikatura, EQSC fokusohet në evidentimin dhe promovimin e cilësisë dhe sigurisë së sistemeve të menaxhimit për të gjithë ato entitete që vërtetojnë se janë në përputhje me standardet ndërkombëtare apo kombëtare. EQSC operon në të gjithë territorin e Shqipërisë dhe Kosovës, duke i ofruar shërbimet vetë ose nëpërmjet partneriteteve të nevojshme për përmbushjen e nevojave të klientëve.

Sistem ynë i Menaxhimit të Cilësisë është ngritur dhe mirëmbahet në mënyrë të vazhdueshme që të sigurojë se të gjitha shërbimet tona ofrohen në Paanshmërisht dhe me Kompetencë.

Si një Trupë certifikimi e akredituar, EQSC kombinon njohuritë teknike dhe ekspertizën me paanshmërinë, për të siguruar në treg se klientët e certifikuar nga EQSC ushtrojnë aktivitetin në përputhje me standardet për të cilat janë të certifikuar. Shërbimi i Trajnimit ju siguron profesionistëve besueshmërinë se do të përfitojnë më të mirën në çështjet e lidhura me përputhshmërinë me standardet dhe legjislacionin përkatës, si dhe eksperiencë praktike.


Shërbimet

Si një pjesëmarrës aktiv në treg, EQSC ofron shërbime në përshtatje me nevojat e klientëve, të cilat përfshijnë shumë sektorë dhe kategori produktesh.

EQSC ndërmerr dy qasje kryesore në ofrimin e shërbimeve profesionale dhe me vlerë të shtuar për klientit:

  • Qasje e orientuar nga Klienti

  • Qaste e orientuar nga Praktika

Këto qasje mbështeten nga auditorët, trajnerët dhe ekspertët tanë të kualifikuar si dhe nga bashkëpunimi me Quality Austria, organizma të ndryshëm (shoqata, grupime, rrjete), universitete dhe autoritete lokale.

Vizioni i EQSC – Një burim, çdo shërbim. Ofrohet një spektër i gjerë shërbimesh prej Certifikimeve, Auditimeve dhe Trajnime profesionale, për sektorë të ndryshëm. Shërbimet që ofrojmë i përshtatim për çdo lloj organizate nga çdo sektor apo madhësi dhe me nevojat dhe kërkesat individuale të klientit.

Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë dhe Sigurisë përbëjnë bazën kryesore të një zhvillimi afatgjatë për çdo organizatë. Përmes bashkëpunimit me EQSC organizatat kanë mundësinë të optimizojnë nivelin e cilësisë të proceseve të tyre të brendshme:

  • Klient i përmirësuar, përfshirë stafin, besimin dhe kënaqësinë, do të thotë një përmirësim i pozicionit në treg.

  • Njohuritë gjithashtu transferohet direkt tek klientët.

  • Njohja e gjerë që ne kemi mbi disiplinat e menaxhimit siguron se zhvillimet mbi cilësinë, qofshin të tanishme apo në të ardhmen, janë të integruara në sistemet ekzistuese.

  • Motivimi i duhur i personelit ndihmon të  identifikohen burimet dhe proceset potenciale të cilat mund të rrisin eficencën e ecurisë dhe prodhimit.

  • Përmirësimi i besimit dhe kënaqësisë së klientit nënkupton një pozicion më të mirë në treg.

Rezultati i këtij optimizimi do i ndihmojë kompanitë të përfitojnë aftësi të përmirësuara konkurruese, të përqendrohen më tepër në optimizimin e të ardhurave dhe rritjes dhe të përqendrohen në objektivat globale dhe afat-gjata.

Shërbimet e ofruara:

1. Certifikime për Sistemet e Menaxhimit

Duke përzgjedhur një klient të certifikuar nga EQSC si bashkëpunëtorin tuaj, mund të jeni i sigurt se shërbimi/produkti të cilin do tju ofrojnë do të jetë sipas kërkesave tuaja.

2. Auditime sipas kërkesave

Në këtë kategori përfshihen auditime të specializuara, sipas kërkesës, si për shembull: auditim i furnitorëve (Supplier’s audit), auditim sipas standardeve private, etj.

3. Akademia EQSC

Për informacion vizitoni faqen tonë Akademia EQSC.


Akreditimi dhe Partnerët

 

EQSC është e akredituar sipas ISO 17021-1:2015, Akreditim për Certifikimin e Sistemeve të Menaxhimit nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit


Partner i Quality Austria

 


Sigurohuni që certifikimi që kërkoni të jetë i akredituar!

EQSC është shoqëruesi juaj drejt suksesit – prej hapave të para drejt arritjes së performancës së synuar.