Close

Menaxhimi i Shërbimeve IT

Trajnime_ISO-te-akredituara

Shërbimet nga EQSC

ISO 20000-1:2011/2018

  1. Certifikime
  2. Auditime të tjera, sipas kërkesave të klientëve

Çfarë është ISO 20000-1?

Shërbimet e Teknologjisë së Informacionit (TI) janë bërë një pjesë e rëndësishme e aktiviteteve të biznesit në ditët e sotme. Si e tillë, menaxhimi i ofrimit të këtyre shërbimeve është shfaqur si një nevojë që prej disa vitesh.

ISO 20000-1, është zhvilluar për të specifikuar kërkesat për krijimin, zbatimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e vazhdueshëm të një sistemi të menaxhimit të shërbimit (SMSH). Një SMSH mbështet menaxhimin e ciklit jetësor të shërbimit, duke përfshirë planifikimin, projektimin, tranzicionin, shpërndarjen dhe përmirësimin e shërbimeve, të cilat përmbushin kërkesat e dakorduara dhe japin vlerë për konsumatorët, përdoruesit dhe organizatën që ofron shërbime.

Çfarë synon ISO 20000-1?

Miratimi i një SMS është një vendim strategjik për një organizatë dhe ndikohet nga objektivat e organizatës, organi qeverisës, palët e tjera të përfshira në ciklin e shërbimit dhe nevoja për shërbime efektive dhe fleksibile.

Implementimi dhe funksionimi i një SMS siguron shikueshmëri të vazhdueshme, kontroll të shërbimeve dhe përmirësim të vazhdueshëm, duke çuar në një efektivitet dhe efikasitet më të madh. Përmirësimi i menaxhimit të shërbimeve zbatohet për SMS dhe shërbimet.

 

Cilat kompani zbatojnë ISO 20000-1?

Në thelb grupet e synuara për këtë Standard të Menaxhimit të Shërbimit TI, janë të gjitha kompanitë që ofrojnë shërbime TI.

Ky standard mund të përdoret nga:

  • një klient që kërkon shërbime dhe kërkon siguri në lidhje me cilësinë e këtyre shërbimeve;
  • një klient që kërkon një qasje të qëndrueshme në ciklin e shërbimit për të gjithë ofruesit e tij të shërbimeve, duke përfshirë ato në një zinxhir furnizimi;
  • një organizatë për të demonstruar aftësitë e saj për planifikimin, projektimin, tranzicionin, shpërndarjen dhe përmirësimin e shërbimeve;
  • një organizatë për monitorimin, matjen dhe rishikimin e SMS-ve dhe shërbimeve;
  • një organizatë për të përmirësuar planifikimin, projektimin, tranzicionin, shpërndarjen dhe përmirësimin e shërbimeve nëpërmjet zbatimit efektiv dhe funksionimit të një SMS;
  • një organizatë ose palë tjetër që kryen vlerësimet e konformitetit kundrejt kërkesave të përcaktuara në këtë dokument;
  • një ofrues trajnimi ose këshillimi në menaxhimin e shërbimit.

 

Pse certifikim ISO 20000-1?

Duke pasur këtë certifikim organizata juaj do t’ju demonstrojë të gjitha palëve të interesuara se ka zbatuar saktë kërkesat e standardit, duke ofruar një shërbim TI në mënyrë efektive dhe duke respektuar konfidencialitetin e marrëveshjeve.