Close

Klientë të Certifikuar

Për të verifikuar statusin e një certifikate të lëshuar nga EQSC, ju lutem plotësoni numrin unik të Certifikatës sipas Standardit përkatës:

EMRI I KLIENTIT / CLIENT'S NAMEKODI EA / NACE SEKTORI /
EA CODE / SECTOR
ADRESA / ADDRESSSTANDARTI / STANDARDVLEFSHMERIA E CERTIFIKATES / CERTIFICATE VALIDITYNUMRI I CERTIFIKATES / CERTIFICATE NUMBER
Consulting & Management Albania shpk35 / 42 & 46, 47
Shërbime të ndryshme / Other services
TiranëISO 9001:2008
14/09/20180001
Consulting & Management Albania shpk35 / 42 & 46, 47
Shërbime të ndryshme / Other services
TiranëISO 14001:200414/09/20180002
T.T. shpk28, 29 / 43 & 46, 47
Ndërtim
Tregtim
TiranëISO 9001:200814/09/20180007
Training Management Consulting shpk35 / 70
Shërbime të ndryshme / Other services
TiranëISO 9001:200828/01/20180012
Training Management Consulting shpk35 / 70
Shërbime të ndryshme / Other services
TiranëISO 14001:200428/01/20180013
Training Management Consulting shpk35 / 70
Shërbime të ndryshme / Other services
TiranëOHSAS 18001:200728/01/20180014
KA Traiding shpk23, 29 / 32, 46, 47
Prodhim, i paklasifikuar në vend tjetër dhe Tregtim / Manufacturing not elsewhere classified and Trade
VlorëISO 9001:200823/02/20180015
Expo Vision Albania shpk9 / 18
Printime / Printing
TiranëISO 9001:200825/02/20180016
High Tech Tests shpk19, 35 / 33.13, 33.14
Pajisje elektrike dhe optike;
Shërbime të ndryshme / Electrical and optical equipment; Other Services
TiranëISO 9001:200817/03/20180017
High Tech Tests shpk19, 35 / 33.13, 33.14
Pajisje elektrike dhe optike;
Shërbime të ndryshme / Electrical and optical equipment; Other Services
TiranëISO 14001:200414/09/20180051
High Tech Tests shpk19, 35 / 33.13, 33.14
Pajisje elektrike dhe optike;
Shërbime të ndryshme / Electrical and optical equipment; Other Services
TiranëOHSAS 18001:200720/06/20190052
High Tech Tests shpk19, 35 / 33.13, 33.14
Pajisje elektrike dhe optike;
Shërbime të ndryshme / Electrical and optical equipment; Other Services
TiranëISO 9001:20153/07/20200068
High Tech Tests shpk19, 35 / 33.13, 33.14
Pajisje elektrike dhe optike;
Shërbime të ndryshme / Electrical and optical equipment; Other Services
TiranëISO 14001:20153/07/20200069
2 AT shpk12, 29 / 20, 46, 47
Prodhim dhe Tregtim substancash kimike, produkte kimike dhe fibra / Chemicals, chemical products and fibres and Trade
KorçëOHSAS 18001:2007Decertifikuar Certifikata e pavlefshme nga 12.04.20190022
2 AT shpk12, 29 / 20, 46, 47
Prodhim dhe Tregtim substancash kimike, produkte kimike dhe fibra / Chemicals, chemical products and fibres and Trade
KorçëPAS 99:2012Decertifikuar Certifikata e pavlefshme nga 12.04.20190037
A.E. Distribution shpk28, 29 / 42.22, 43.21, 46, 47
Ndërtim; Tregtim /
Construction; Trade
TiranëISO 14001:200414/09/20180032
A.E. Distribution shpk28, 29 / 42.22, 43.21, 46, 47
Ndërtim; Tregtim /
Construction; Trade
TiranëOHSAS 18001:200720/10/20180033
A.E. Distribution shpk28, 29 / 42.22, 43.21, 46, 47
Ndërtim; Tregtim /
Construction; Trade
TiranëPAS 99:201214/09/20180035
R & T shpk28, 29 / 42, 46, 47
Ndërtim; Tregtim /
Construction; Trade
TiranëPAS 99:201214/09/20180036
Miell Tirana sha3 / 10.6
Produkte ushqimore, pije dhe duhan / Food products, beverages and tobacco
TiranëISO 9001:200814/09/20180043
Miell Tirana sha3 / 10.6
Produkte ushqimore, pije dhe duhan / Food products, beverages and tobacco
TiranëISO 22000:200522/12/20180044
Miell Tirana sha3 / 10.6
Produkte ushqimore, pije dhe duhan / Food products, beverages and tobacco
TiranëHACCP
Codex Alimentarius
22/12/20180045
Facilization shpk33 / 62
Teknologjia e informacionit / Information technology
TiranëISO 9001:200814/09/20180046
Digitalnetworks shpk28, 35 / 42.22, 43.21, 82.2
Ndërtim; Shërbime të ndryshme / Construction; Other services
TiranëISO 9001:200814/09/20180047
Digitalnetworks shpk28, 35 / 42.22, 43.21, 82.2
Ndërtim; Shërbime të ndryshme / Construction; Other services
TiranëISO 14001:200414/09/20180048
Digitalnetworks shpk28, 35 / 42.22, 43.21, 82.2
Ndërtim; Shërbime të ndryshme / Construction; Other services
TiranëOHSAS 18001:200716/06/20190049
Digitalnetworks shpk28, 35 / 42.22, 43.21, 82.2
Ndërtim; Shërbime të ndryshme / Construction; Other services
TiranëPAS 99:201214/09/20180050
Tirana Teknologji shpk29 / 46, 47
Tregtim
TiranëISO 9001:200814/09/20180053
Tirana Teknologji shpk29 / 46, 47
Tregtim / Trade
TiranëISO 14001:200414/09/20180054
2 AT shpkKorçëPAS 99:2012, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007Decertifikuar Certifikata e pavlefshme nga 12.04.2019

 

Klientë të decertifikuar

Kompania 2AT shpk, që prej datës 12.04.2019, nuk i ka më të vlefshme certifikatat si më poshtë:

Certifikata në përputhje me ISO 9001:2015, lëshuar në 7/04/2018, me vlefshmëri deri në 06/04/2021, nr.unik 0091.

Certifikata në përputhje me OHSAS 18001:2007, lëshuar në 7/04/2015, me vlefshmëri deri në 06/04/2021, me nr.unik 0021.

Certifikata në përputhje me ISO 14001:2015, lëshuar në 7/04/2015 me vlefshmëri deri në 06/04/2021, me nr.unik 0092.

 

Informacion shtesë

Për më tepër informacion, ju lutem na kontaktoni duke plotësuar në formën e mëposhtme, minimumi:
• Informacion se kush jeni ju
• Arsyen për këtë kërkesë
• Numrin e certifikatës për të cilën kërkoni informacion