Close

Trajnime dhe Certifikim personeli

Personel i trajnuar mirë dhe profesionist mbështet mbajtjen e një standardi të lartë në vazhdimësi.

EQSC, përveç shërbimit të Certifikimit dhe Auditimit ofron Trajnime në një gamë të gjerë, duke përfshirë Programe Certifikimi Personi, Programe Kualifikimi dhe Kurse online mbi:

  • Trajnime mbi Kërkesat e Standardeve të Sistemeve të Menaxhimit ISO 9001, 14001, 20000, 22000, 27001, 39001, 50001, 45001, etj.
  • Trajnime për njohjen si AUDITOR (në përputhje me ISO 19011)
  • Trajnime “në shtëpi”, të përshtatura me nevojat e klientit
  • Trajnime mbi Treguesit Gjeografikë, Standardet Organike (kombëtare/ndërkombëtare), Legjislacionin Shqiptar (siguria ushqimore, mjedisi, shëndeti dhe siguria në punë, etj.)

Programet e Certifikimit të Personave ofrohen në bashkëpunim me Quality Austria.

Për më tepër informacion dhe për një ofertë mbi trajnimet “në shtëpi”, ju lutem vizitoni Programi i trajnimeve ose na kontaktoni.