Close

Trajnim: Laboratorët

Shërbimet nga EQSC

ISO 17025:2005

  1. Trajnime të standardizuara dhe të përshtatura, mbi:
  • Kërkesat e ISO 17025
  • Praktikat e auditimit

Çfarë është ISO 17025 Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë së Laboratorit?

ISO/IEC 17025 përmban të gjitha kërkesat të cilat duhet të përmbushen nga laboratoret e testimit dhe kalibrimit në mënyrë që të mund t’u tregojnë klientëve dhe rregullatorëve se ata përdorin një sistem të thellë menaxhimi i cili u mundëson atyre kontroll të plotë të proceseve, se janë teknikisht kompetentë dhe janë të aftë të prodhojnë rezultate teknikisht të vlefshme. Trupat akreditues të cilët njohin kompetencat e testimit dhe kalibrimit të laboratorëve do të përdorin standardin si baza për akreditimin e tyre.

Laboratoret e akredituar me ISO 17025 përfshijnë një sistem gjithëpërfshirës për menaxhimin teknik dhe të cilësisë, i cili rezulton në përfitime të vëna re në praktikat e përditshme të laboratorëve. Kërkesat teknike përfshijnë shtimin e planeve për trajnimin e stafit zyrtar dhe mbajtjen e rekordeve të detajuara, zhvillimin e metodave dhe procedurat e validimit, matjen e pasigurive të metodave, dhe përcaktimin e kalibrimit të pajisjes dhe programin e mirëmbajtjes. Përveç kësaj, dokumentohet një përcaktim më i fortë i procesit të përgatitjes së marrjes së mostrave (kampionit), për ruajtjen e konsistencës në marrjen e mostrave. Njëkohësisht, zbatohen edhe programe të monitorimit të kontrollit të cilësisë.

Përmirësimet e menaxhimit të cilësisë përfshijnë kontrolin e dokumentave për ruajtjen e proceseve të qëndrueshme analitike, monitorimin e performancës së furnitorëve, një proces për rishikimin e kontratave për dokumentimin e kërkesave të klientëve, një sistem për trajtimin e komenteve dhe ankesave të klientëve, procese për përmirësimin e vazhduar përmes procedurave të veprimeve korrektive dhe parandaluese dhe auditet.

Cilat janë përfitimet e ISO 17025 Sistemit të Menaxhimit të Cilësisë së Laboratoreve?

Përfitimet praktike të përmirësimeve teknike dhe menaxhimit të cilësisë kanë të bëjnë me (dhe jo vetëm):

  • Identifikim më i shpejtë dhe zgjidhje e çështjeve lidhur me metodat e testimit
  • Përmirësimi i performancës së personelit
  • Mirëmbajtje e vazhduar e pajisjeve dhe proceseve të kalibrimit
  • Menaxhimi i pasigurive
  • Përmirësimi i kënaqësisë së klientit
  • Përmbushja e kërkesave për cilësi të klientëve të specializuar
  • Rritja e përgjithshme e biznesit të laboratorit

Për më shumë informacion, lutemi të vizitoni faqen www.iso.org, që është edhe faqja zyrtare me burimet më të përditësuara.